Regulamin Imprezy 2019

REGULAMIN IMPREZY GDAŃSK DLA ORKIESTRY

I

Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku z siedzibą Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Zwanych dalej ‘’ORGANIZATORAMI’’.

Wydarzenie pod tytułem „GDAŃSK DLA ORKIESTRY” zwane dalej ‘’IMPREZĄ’’ odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. w godzinach 15.00-21.00 na Targu Węglowym w Gdańsku / SCENA u. Bogusławskiego.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

  • ‘’SŁUŻBY PORZĄDKOWE’’ – oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierające : nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 • ‘’TEREN IMPREZY’’ – ul. Targ Węglowy w Gdańsku
 • ‘’UCZESTNIK IMPREZY’’ – oznacza osobę uczestniczącą w imprezie

II

 1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcje imprezy:
 • Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 • Materiałów wybuchowych
 • Wyrobów pirotechnicznych
 • Materiałów pożarowo niebezpiecznych
 • Napojów alkoholowych
 • Środków odurzających lub substancji psychotropowych
 1. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy
 2. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy .
 3. Organizatorzy imprezy mogą odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 • Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 • Posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
 • Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy
 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarniczo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłączenie z uwagi na ich sprzeczność powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

III

 1. Organizatorzy zapewnią bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.
 • Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru oraz identyfikatorami
 • Powołanie kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych
 • Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego
 1. Organizatorzy w zakresie ustalonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Wizerunek osób przebywających na imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizatorzy wyznaczą strefy podziału imprezy:
 • Zaplecze techniczno – socjalne
 • Widownia – miejsca stojące
 • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony
 1. Organizatorzy zapewnią zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez zapewnienie, że :
 • Pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.
 • Służby porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 1. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

 1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do :
 • Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie
 • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
 • Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osobistej, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty
 • Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy
 • Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia /dz.u.nr 114, poz.740, z późniejszymi zmianami/
 • Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia
 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy na następujący adres korespondencyjny:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Pl. Solidarności 1/3.28,

80-863 Gdańsk

 1. Organizatorzy rozpatrują reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

VI

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
 • Wywieszony przy scenie podczas trwania imprezy
 • W siedzibie organizatora na terenie imprezy
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Pl. Solidarności 1/3.28,

80-863 Gdańsk

Gdańsk dla Orkiestry

Copyright © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.