REGULAMIN IMPREZY XXX FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
30.01.2022
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy. Impreza nie będzie miała charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Organizatorem imprezy „Koncert XXX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (dalej jako „Impreza”) jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052463 , NIP: 5832627491 (dalej jako Organizator).
3. Impreza odbywa się w dniu 30.01.2022 roku, w godzinach 16:00-20:30.
4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.
5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza („Teren Imprezy”, zgodnie z definicją zawartą w ust. 9 lit. c) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników podmiotów zaangażowanych do organizacji i przeprowadzenia Imprezy, w tym pracowników podmiotu zarządzającego lokalami stanowiącymi Teren Imprezy, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy oraz określenia przejrzystych warunków uczestnictwa w Imprezie.
7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.
8. Uczestnictwo w Imprezie jest bezpłatne i przewidziane na maksymalnie 480 Uczestników w każdym z lokali wchodzących w skład Terenu Imprezy. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę, jeżeli liczba ta zostanie osiągnięta.
9. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
a) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu lub we współpracy z Organizatorem Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;
b) „Teren Imprezy” teren przestrzeni gastronomicznej W4, klubu Drizzly Grizzly oraz klubu B90 zlokalizowanych w Gdańsku, przy ul. Elektryków;
c) „Uczestnik Imprezy” oznacza każdą osobę obecną na Terenie Imprezy.

§ 2
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY I ZASADY WSTĘPU ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY

1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:
a) bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
b) stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń;
2. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
3. Na Teren Imprezy wpuszczone zostaną wyłącznie osoby, zaszczepione przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r., oraz – w razie gdy wyżej wskazany dokument nie będzie posiadać cech umożliwiających potwierdzenie tożsamości osoby okazującej dokument – pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości.
4. Impreza będzie odbywać się osobno w każdym z trzech lokalach wchodzących w skład Tereny Imprezy. Wpuszczenie na teren jednego z wyżej wskazanych lokali nie daje Uczestnikowi uprawnienia do przemieszczenia się do innego z tych lokali. Opuszczenie lokalu wchodzącego w skład Terenu Imprezy będzie jednoznaczne z opuszczeniem Terenu Imprezy. Ponowne wejście do takiego lokalu, oraz wejście do któregokolwiek z pozostałych lokali wchodzących w skład Terenu Imprezy będzie możliwe pod warunkiem, że w danym lokalu nie został osiągnięty limit wskazany w §1 ust.8, jak również pod warunkiem poddania się procedurze wstępu na Teren Imprezy opisanej w tym §2.
§ 3
OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA
1. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator odmówi wstępu na Teren Imprezy osobom:
a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) zachowującym się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;
c) których strój uniemożliwia identyfikację;
d) posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, parasolki, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe i przedstawiciele Organizatora;
e) które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;
f) posiadającym szklane, plastikowe i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki i butelki;
g) chcącym wejść na Teren Imprezy ze zwierzętami;
h) chcącym wnieść instrumenty muzyczne lub inne urządzenia mogące zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;
i) chcącym wnieść transparenty, plakaty, emblematy lub inne materiały niezwiązane z Imprezą;
j) chcącym wnieść kamery lub inny sprzęt nagrywający audio – video;
k) chcącym wnieść drzewce od flag;
m) odmawiających okazania dokumentów, o których mowa w §2 ust.3,
l) okazującym nieważne zaświadczenia, o których mowa w §2 ust.3, lub zaświadczenia wydane dla innych osób,
m) odmawiających zasłonięcia ust i nosa przed wejściem na Teren Imprezy.
2. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:
a) niszczenie lub uszkadzanie części składowych, elementów wyposażenia oraz substancji lokali wchodzących w skład Terenu Imprezy, dekoracji oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usługi na Terenie Imprezy;
b) utrwalanie występów scenicznych za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami.
4. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne, pisemne upoważnienie Organizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów – z wyjątkiem zbiórki pieniędzy i kwesty prowadzonych przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmówi wpuszczenia na Teren Imprezy osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usunie ją z Terenu Impreza .
7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
§ 4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.
2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;
b) legitymowania Uczestników;
c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;
d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwania do opuszczenia Terenu Imprezy;
e) wydawania Uczestnikom polecenia zakrycia ust i nosa, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwania do opuszczenia Terenu Imprezy,
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub od/parcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
g) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
3. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:
a) wzory identyfikatorów;
b) wykrywacze metali;
c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.
4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:
a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;
b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
5. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
6. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Imprezy są parkingi ogólnodostępne, płatne, niestrzeżone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za parkowane samochody oraz warunki tego parkowania na terenach należących do innych podmiotów.
7. Zgodnie z obostrzeniami maksymalna dopuszczalna ilość osób na Terenie Imprezy wynosi 480 osób w każdym z trzech lokali wchodzących w skład Terenu Imprezy..
8. Wszyscy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) pomiędzy Uczestnikami – przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy.


§ 5OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
Dane osobowe i wizerunkowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej w skrócie RODO.
Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy oraz innych programów Organizatora, a także w celu promocyjnym partnerów i sponsorów Imprezy.
Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w Imprezie i wejście na Teren Imprezy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją Regulaminu.
Każdy Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując swoje żądanie do siedziby Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie.
Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych Uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
Osoby przebywające na Terenie Imprezy, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych obejmujących wizerunek swój i/lub osoby niepełnoletniej przez Fundację Gdańską w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych obejmuje rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w Imprezie w następujący sposób:
zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;
rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

§ 6
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy oraz wizerunków Uczestników zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Utrwalony podczas Imprezy materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Imprezy lub właściwemu Komendantowi Policji. Utrwalone podczas przebiegu Imprezy materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania, Organizator przechowuje przez okres 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.
2. Organizator utrwala Imprezę także dla celów dokumentacyjnych, promocji i reklamy Imprezy oraz imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób utrwalonych na nagraniu może być rozpowszechniany przez Organizatora dla celów reklamy i promocji Imprezy, jak również celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych, jak również prasowych relacjonujących przebieg Imprezy.
3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora, mieniu podmiotu, w którego zarządzie znajduje się Teren Imprezy lub częściach składowych, wyposażeniu oraz substancji Terenu Imprezy.
§ 7
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy należy składać w terminie 3 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres Organizatora: Fundacja Gdańska, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „KONCERT XXX FINAŁU WOŚP”.
2. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest skorzystanie z procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator informuje, że Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie wzmożonego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoby chcące uczestniczyć w Imprezie powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.
2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora oraz podmiotów będących ich właścicielami
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne, sytuacja epidemiologiczna).
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
6. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://gdanskdlaorkiestry.pl
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

FUNDACJA GDAŃSKA

Gdańsk dla Orkiestry

Copyright © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.