REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„Koncert Gdańsk dzieli się dobrem – Finał WOŚP 2020”12.01.2020

1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, tj. z dnia 5 kwietnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 611, zwanej, Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Organizatorem imprezy masowej Koncert Gdańsk dzieli się dobrem – Finał WOŚP 2020” (dalej jako „Impreza”) jest Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku, ul. Plac Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych , fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021652, NIP: 5832507309 (dalej jako Organizator).
  3. Impreza odbywa się w dniu 12.01.2019 roku, w godzinach 16:00 – 21:30, w Gdańsku w najbliższej okolicy Placu Solidarności.
  4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.
  5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza („Teren Imprezy”, zgodnie z definicją zawartą w ust. 9 lit. c) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora.
  6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy oraz przejrzystych warunków uczestnictwa w wydarzeniu.
  7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.
  8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i przewidziane na maksymalnie 10 000 uczestników. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę, jeżeli liczba ta zostanie osiągnięta.
  9. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
  10. a) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu lub we współpracy z Organizatorem Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;
  11. b) „Teren Imprezy” zlokalizowany jest w Gdańsku, w najbliższej okolicy Placu Solidarności ogrodzony płotem stałym lub płotkami, na którym przeprowadzana jest Impreza;
  12. c) „Uczestnik Imprezy” oznacza każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu na terenie Imprezy.

   

2. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY I ZASADY WSTĘPU ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY
  1. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

  a) bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

  b) stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń;

  2. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

3. OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA
 • 1. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Imprezy osobom:

  a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

  b) zachowującym się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;

  c) których strój uniemożliwia identyfikację;

  d) posiadającym broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, parasolki, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe i przedstawiciele Organizatora;

  e) które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;

  f) posiadającym szklane, plastikowe i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki i butelki;

  g) chcącym wejść na Teren Imprezy ze zwierzętami;

  h) chcącym wnieść instrumenty muzyczne lub inne urządzenia mogące zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;

  i) chcącym wnieść transparenty, plakaty, emblematy lub inne materiały niezwiązane z Imprezą;

  j) chcącym wnieść kamery lub inny sprzęt nagrywający audio – video;

  k) chcącym wnieść drzewce od flag;

  l) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

  2. Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:

  a) niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji festiwalowej oraz wszelkiego mienia należącego do innych Uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy;

  b) utrwalanie występów scenicznych za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami.

  3. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

  5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez osoby będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY
 • 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.

  2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;

  b) legitymowania Uczestników;

  c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

  d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

  f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.

  3. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:

  a) wzory identyfikatorów;

  b) wykrywacze metali;

  c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.

  4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:

  a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;

  b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

  5. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

  6. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Imprezy są parkingi ogólnodostępne, płatne, niestrzeżone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za parkowane samochody oraz warunki tego parkowania na terenach należących do innych podmiotów.

5. UPRAWNIENIE ORGANIZATORA
 1. Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy oraz wizerunków Uczestników zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Utrwalony podczas Imprezy materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Imprezy lub właściwemu Komendantowi Policji. Utrwalone podczas przebiegu Imprezy materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania, Organizator przechowuje przez okres 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.
 2. Organizator utrwala Imprezę także dla celów dokumentacyjnych, promocji i reklamy Imprezy oraz imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób utrwalonych na nagraniu może być rozpowszechniany przez Organizatora dla celów reklamy i promocji Imprezy, jak również celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych, jak również prasowych relacjonujących przebieg Imprezy.
 3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
6. REklamacje

1. Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy należy składać w terminie 3 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres Organizatora: Regionalne Centrum Wolontariatu ,Plac Solidarności 1/3.27, 3.28, 80-863 Gdańsk z dopiskiem „Koncert Gdańsk dzieli się dobrem – Finał WOŚP 2020”.

2. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest skorzystanie z procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

7. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAW

1. Art. 54 ust. 1 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2. Art. 55 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Art. 56 Ustawy: Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

4. Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

5. Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków oraz świateł, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu oraz wzroku. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników w tym zakresie.
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://gdanskdlaorkiestry.pl)
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 9. Organizator ma prawo zmienić regulamin w zakresie bezpieczeństwa i poprawy warunków dla uczestników.
 10. Organizator nie ma prawa zmienić regulaminu w zakresie: reklamacji, definicji osób upoważnionych do wejścia na teren imprezy oraz zasad uczestnictwa w wydarzeniu osób z niepełnosprawnością.

Gdańsk dla Orkiestry

Copyright © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.